Sözleşmenin Amacı

Güzellik Merkezi Sözleşme Örneği Sözleşme, iki taraf arasında her iki tarafında belirli eylemlerde bulunmaları için yasal yükümlülük getiren bir anlaşmadır.

Taraflar ödeme yapmak yada hizmeti yerine getirmek, ürün teslim etmek gibi belirli anlaşmalara uymakla yükümlüdür.

Sözleşmede bir şey yapmayı kabul eden her işletme yada kişilere taraf denir, sözleşmeler insanlar arasında vaat gibidir..

Bu sözleşme Güzellik Merkeziniz/Estetik Merkeziniz ve müşterinizin ne yapmayı kabul ettiğini belirten, verilen sözlerin bir listesidir.

Güzellik Merkezi Sözleşme Örneği Sözleşmeler yazılı veya sözlü olabilirler ancak mahkemeler anlaşmaların yazılı yapılmasını tercih eder.

Sizde hızlı ve otomatik bir şekilde Güzellik Merkezi Sözleşme nizi  veya Estetik Merkezi Sözleşme nizi 🖨️ yazdırmak için ixirlife Güzellik Merkezi Yazılımı‘nı kullanabilirsiniz.

Tek tuşla ilgili sözleşme formunuz hazırlanır size sadece imzalamak kalır.

Güzellik salonu müşteri takip programı ücretsiz dene.

Güzellik Merkezi Örnek Sözleşme Maddeleri:

1- Alıcı , satıcıdan almış olduğu hizmetleri ve (cilt bakımı , incelemede kullanarak vb.) satıcının iş yerinde görerek ve beğenerek imzalamıştır. Alıcı aldığı hizmetler ve kullanılan malzemeler konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmuştur.

2- Alıcı satın almış olduğu hizmetleri …….….. ay içinde kullanmak zorundadır. Hizmetlerden ancak alıcı yararlanabilir. Hizmetler değiştirilemez , üçüncü kişilere devredilemez. Ancak alıcının bu süre içerisinde hamile olması veya hizmetlere engel bir sağlık problemi çıkması durumunda , bu durumun tam teşekkürlü hastane raporu ile belgelenmesi halinde , hizmet alımı doğum veya tedavi sonrasına ertelenir.Tedavi ile (dahil) hizmetlerin uygulanması imkansız olan , hallerde tam teşekkürlü hastaneden getirilip rapor ile belgelenirse sözleşme iptal edilir.

3- Satıcı, hizmetleri randevu sistemleri ile verilir. Alıcı randevu talepleri en geç 7 gün önceden bildirilir şirketleri 7 gün içinde uygun olan gün ve saatte mutabakat ile randevuyu verir.

4- Alıcı haklı bir gerekçe göstermek suretiyle sözleşme tarihi itibariyle 7 (yedi) gün içerisinde sözleşmesi iptal edebilir.Ancak sözleşme tarihi itibariyle yapılan her türlü masraflar ve sözleşme sebebiyle satıcının uğramış olduğu zararı alıcı ödemeyi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt eder.

5- Alıcı malı K.D.V dahil taksitli satış fiyatı olan ……….. TL ‘yi ( ……………….. ) aşağıdaki vade ve miktarı belirtilen taksitler üzerinden ödemeyi satıcıya taahhüt etmektedir. Alıcı peşin olarak Alinan TL ödemiştir. Taksitli satışta %30 faiz uygulanmıştır.

6- Malın K.D.V dahil peşin fiyatı ……………….. TL . Malın K.D.V dahil taksitli fiyatı …….……. TL. Alınan peşinat ……….. TL.

7- Alıcı borcun birden fazla taksidini veya tamamını vadesinden önce ödeyebilir. Borcun toplamının veya vadesinden önce taksitlerden bir veya bir kaçını ödeyen alıcıya % 2,5 oranında indirim yapılır.

8- Borçlar kanuna göre sözleşmenin Alıcının haksız bir gerekçesi veya 4. maddede belirtilen süre 7 (yedi) gün geçirilmiş halinde alıcıdan dolayı feshedilmesi durumunda verilen kaparo iade edilmez olup malın peşin fiyatı üzerinden %20 kadar ceza alıcı tarafından satıcıya ödeneceğini alıcı kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt eder. Borçlar kanuna göre sözleşmenin satıcıdan dolayı feshedilmesi durumunda , alıcının yapmış olduğu ödemeler satıcı tarafından iade edilecektir. Ancak mücbir sebeplerden sözleşmenin tek taraflı olarak feshi halinde madde hükmü uygulanmaz.

9- Mücbir sebep (Tabi afet,savaş,terör,ayaklanma,mevzuat hükümleri , el koyma veya grev,lokavt , üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyetle arıza …) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin devamı olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayından herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır.İşbu mücbir sebep hali 15 ( on beş ) gün süreyle devam ederse,taraflardan her birinin , tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

10- Alıcı sözleşme imzalanma tarihinden itibaren sözleşmede belirtilen şartlarda yapılan taksitlerde birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az ondan biri olması halinde hiçbir hükme hacet kalmaksızın alacağın tamamının muacceliyet kesbedeceğini akit tarafları şimdiden kabul ve taahhüt ederler.Alacağın tamamının muaccel olması halinde ceza-i şartla ilişkin madde 8 hükümleri uygulanmayacağını ve muaccel alacağın tamamının satıcı tarafından alıcıdan istenebileceğini taraflar kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.

11- Taksitler şirket muhasebesinde makbuz karşılığı veya ……………………………………… hesabına yatırılacaktır.

Son hükümler
Alıcı salahiyeti açısından sınırlamanın olmadığını , vesayet , vasilik , himaye altında olmadığını sağlık açısından tek başına haklarını yapabilir ve koruyabileceğini, görevlerini yerinde getirebileceğini ve işbu sözleşmenin imzalanmasını engelleyebilecek hastalığın (psikoloji bozukluğu dahil olmak üzere ) olmadığını beyan etmektedir . Alıcı bu sözleşmenin içeriğini , sonuçlarının , sorumlulukların , hakların ve yükümlülüklerinin kendisine açıklamadığını onaylamaktadır. İş sözleşme yüksek sesle okunmuş olup sözleşme konusunda ilgili taraflar arasında bütün maddeler kayıtsız , şartsız ve taahhüt edilmiştir.

12- İş bu satış sözleşmesi satıcının ………………………………………… adresindeki iş yerinde imzalanmıştır.İki nüshadan oluşup taraflarda mevcuttur , bir ihtilaf vukuunda İstanbul …………… mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

13 – Seaslarına riayet etmeyen müşteriler bitiş garantisi kapsamından çıkarılacaktır.

güzellik salonu yazılımı